Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Παικτών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής αναφερόμενες αμφότερες ως «η Εταιρεία»), η καθεμία από τις οποίες είναι Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, επιθυμεί να σας παράσχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει στο πλαίσιο εγγραφής σας στο σύστημα και αίτησης χορήγησης βεβαίωσης κέρδους. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στην ομάδα μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προστατευμένα ανά πάσα στιγμή με την εφαρμογή τελευταίων τεχνολογιών και συνεχών ελέγχων.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε
Στο πλαίσιο εγγραφής σας στο σύστημα και υλοποίησης του αιτήματός σας, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες πληροφοριών:

  • δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμός τηλεφώνου
  • οικονομικά στοιχεία
  • επάγγελμα
  • ΑΦΜ
  • Κέρδη / εισπραχθέντα ποσά

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται δυνάμει της ακόλουθης νομικής βάσης: Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με την απόφαση της ΕΕΕΠ Νο 129/2/7.11.2014 η οποία προβλέπει τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν καθώς και τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να εκδοθούν οι αιτούμενες βεβαιώσεις κερδών των παικτών.
Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχετε με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σας ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που παρείχατε κατά την εγγραφή σας με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων και εμπορικής επικοινωνίας από τις Εταιρίες του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στη σελίδα Επισκόπησης Λογαριασμού.

Αποδέκτες
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και από τον εξωτερικό συνεργάτη / πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χορήγησης βεβαιώσεων κέρδους. Επιπλέον, η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές αρχές όπως η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και φορολογικές αρχές ή δικαστικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Χρόνος Διατήρησης
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για δώδεκα (12) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους.

Τα Δικαιώματά Σας
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν. Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr