gdpr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (winningscertificates.opap.gr).

Εισαγωγή

 

Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε./ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής εκάστη αναφερόμενη ως «η Εταιρεία») , η οποία είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, επιθυμεί να σας παράσχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει στο πλαίσιο χορήγησης βεβαίωσης κέρδους που πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας winningscertificates.opap.gr. Ειδικότερα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεδομένων παικτών που συμμετείχαν στα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., για την έκδοση βεβαιώσεων κέρδους από τις εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

 

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

 

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα winningscertificates.opap.gr, κατά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχεται μέσω της ως άνω ιστοσελίδας, και τη συμπλήρωση της εν λόγω αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Κέρδους, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:

 • Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατρός, ονοματεπώνυμο μητρός, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, παρούσα διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 • Φορολογικά στοιχεία παίκτη, όπως: Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Οικονομικά στοιχεία παίκτη, όπως: Στοιχεία εκκαθαριστικού σημειώματος του αιτούντος.
 • Ασκούμενο επάγγελμα/ιδιότητα.
 • Κωδικός ατομικής κάρτας παίκτη (για τις περιπτώσεις κερδών από παιγνιομηχανήματα VLTs)
 • Δεδομένα Συναλλαγών και παικτικής συμμπεριφοράς, όπως: στοιχείων δελτίων συμμετοχής (ποσό συμμετοχής/κέρδος/κατάστημα/χρόνος κατάθεσης συμμετοχής/έκδοσης εντολής πληρωμής), στοιχεία ηλεκτρονικών λογαριασμών (για διαδικτυακά παίγνια ή παίγνια με Ατομική Κάρτα Παίκτη) κωδικός αποδεικτικού βεβαίωσης κέρδους, κωδικός πληρωμής (bank code) τραπέζης.

Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης βεβαιώσεων κέρδους, η εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί και άλλα προσωπικά στοιχεία που δεν έχετε υποβάλλει, όπως:

 • Στοιχεία προηγούμενων συναλλαγών σας με εταιρείες του Ομίλου
 • Δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία σας

 

 

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

 

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους Παίκτες της θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η νόμιμη βάση και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

 

 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:

 

 •  Για τη συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως του Κανονισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), περί εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (129/2/7-11-2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π) και του Νόμου 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
 • Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας μέσω του ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτά ανήκουν πράγματι σε εσάς.
 • Για την παροχή βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση κατόπιν ελέγχου των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και επαλήθευσης αυτών μέσω συστημάτων τραπεζικών πληρωμών και/ή μέσω της ατομικής κάρτας παίκτη, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τη συμμετοχή στα παίγνια και κατά την πληρωμή των αντίστοιχων κερδών.
 • Για την υποβολή στοιχείων στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στις περιπτώσεις που συντρέχει σχετική υποχρέωση της εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής παιγνίων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

 

 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:

 

 • Η ΟΠΑΠ θα επεξεργαστεί τα δεδομένα των παικτών και των συναλλαγών στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ελέγχει και να εντοπίζει τυχόν ασυνήθεις ή ύποπτες συναλλαγές και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.

 

 1. Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχετε με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σας. Εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ να σας αποστέλλουν εμπορική επικοινωνία όπως, ενημερώσεις, νέα και προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, εφόσον επιλέξετε το πεδίο αυτό θα λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ που προσφέρουν τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.) και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου (TORA Wallet A.E., TORA Direct A.E.).Τα μέσα που θα χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία μας είναι αυτά που επιλέγετε όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο σε κάθε επικοινωνία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@opap.gr. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i και ii ανωτέρω.

Αποδέκτες


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χορήγησης βεβαίωσης κέρδους γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία ενεργεί είτε ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για την έκδοση βεβαιώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε ως εκτελούσα την επεξεργασία για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου (Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε.). Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

 

Χρόνος Διατήρησης


Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις εκδοθείσες βεβαιώσεις κέρδους (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού τυχόν αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για τουλάχιστον(5) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης.

 

Τα Δικαιώματά Σας


Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται εκ του νόμου σε ορισμένους περιορισμούς, όπως η απαγόρευση ενημέρωσης σχετικά με γνωστοποίηση στοιχείων προς αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την υποβολή του αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης κέρδους.

 

Αποποίηση


Η υπηρεσία μας που παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  winningscertificates.opap.gr δεν απευθύνεται σε άτομα μικρότερα από δεκαοχτώ (18) ετών. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας winningscertificates.opap.gr προς χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, μας δηλώνει ότι είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών.


Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.


Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα winningscertificates.opap.gr, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η εκάστοτε ισχύουσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Oι Δεσμεύσεις μας

 

Προκειμένου να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση, ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ελέγχει τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να μην συλλέγει και διατηρεί δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα, να προστατεύει τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών. Ο Εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (από την Εταιρεία ή από τρίτα μέρη εκ μέρους της Εταιρείας) είναι νόμιμη, κατάλληλη και ασφαλής ενάντια σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, αποκάλυψη, επεξεργασία, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον/στην Επικεφαλής Προστασίας Δεδομένων για οποιαδήποτε απορία ή αίτημα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που τηρεί ο ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα κάτωθι: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2105798800.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628  | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

 

Footer