ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. H ΟΠΑΠ Α.Ε./ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενες αμφότερες ως «η Εταιρεία») χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους, που αφορά τα κέρδη από τα επίγεια παιχνίδια που εισπράχθηκαν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή/και από την ατομική κάρτα παίκτη  κατά την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται μία φορά ετησίως και έως την 31η  Οκτωβρίου ή τυχόν μεταγενέστερης ημερομηνίας που δύναται να αποφασίσει η Εταιρεία και η  οποία γνωστοποιείται, μέσω δημοσίευσης, στους αντίστοιχους ιστοτόπους  www.opap.gr/ www.helleniclotteries.gr / www.horseraces.gr

2. Το ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη υποβάλλεται μέσω του ιστοτόπου https://winningscertificates.opap.gr, κατόπιν εγγραφής του Παίκτη και δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τις  Οδηγίες Χρήσης του συστήματος.


3. Σε κάθε ηλεκτρονικό αίτημα και με βάση το ΑΦΜ του αιτούντος, θα ανακτάται αυτόματα το σύνολο των τραπεζικών πληρωμών ή/και το σύνολο κερδών της ατομικής κάρτας Παίκτη μέσω της οποίας ο παίκτης συμμετείχε σε παιχνίδια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης, όπως αυτές εντοπίζονται στα τηρούμενα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ' αριθ. 129/2/7-11-2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


4. Ειδικά ως προς τα κέρδη που απορρέουν από τη συμμετοχή σε παιχνίδια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, επισημαίνεται ότι κατ’ εξαίρεση των όσων αναφέρονται στο παρόν και αφορούν τη βεβαίωση μόνο κερδών που εισπράττονται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όπως ισχύουν για το σύνολο των λοιπών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του επίγειου δικτύου) υπολογίζονται με βάση το σύνολο της παικτικής δραστηριότητας κατά την οικονομική χρήση που αφορά η βεβαίωση, όπως αυτή προκύπτει από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Παίκτη (ανεξαρτήτως του τρόπου ανάληψης κερδών) με την προϋπόθεση ότι το συνολικό μικτό κέρδος αφαιρούμενου του συνολικού ποσού συμμετοχής είναι θετικό. Το ποσό του κέρδους που προκύπτει από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, εφόσον προκύπτει κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο που αναγράφεται στη βεβαίωση που αφορά τα κέρδη από τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του επίγειου δικτύου. 


5. Στην εξαιρετική περίπτωση, που μία ή περισσότερες τραπεζικές πληρωμές της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της κατάθεσης της αίτησης, δεν ανακτηθούν με την παραπάνω αυτόματη διαδικασία, τότε θα δίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα να εισάγει  ο ίδιος τις πρόσθετες τραπεζικές πληρωμές, που δεν εμφανίστηκαν αυτόματα στο σύστημα, καταχωρώντας τον γραμμωτό κωδικό του αποδεικτικού βεβαίωσης κέρδους ή τον κωδικό πληρωμής (bank code), που αναγράφεται στη τραπεζική απόδειξη πληρωμής. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για μη ανακτηθείσες πληρωμές, που αφορούν κέρδη από επίγεια παιχνίδια και έχουν καταβληθεί μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όχι κέρδη από παιχνίδια που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού, για τα οποία δύναται να εκδοθεί χωριστή βεβαίωση κέρδους βάσει της διαδικασίας που ορίζεται για τα εν λόγω παιχνίδια στην Πολιτική Έκδοσης Βεβαιώσεων Κέρδους της ΟΠΑΠ Α.Ε.. 


6. Στην περίπτωση που στο ίδιο αίτημα και με βάση το ΑΦΜ του αιτούντος εντοπιστούν τραπεζικές πληρωμές και από τις τρεις εταιρίες του Ομίλου, τότε το σύστημα θα δημιουργήσει αυτομάτως τρεις  αιτήσεις και θα εκδώσει τρεις διαφορετικές βεβαιώσεις κέρδους, μία από την OΠΑΠ Α.Ε ,μία από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. & μία από τις ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σύνολο των τραπεζικών πληρωμών,του δικαιούχου, ανά εταιρία.


7. Δικαιούχος βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος κέρδους είναι το φυσικό πρόσωπο, που έχει εισπράξει το κέρδος του αποκλειστικά από τα συνεργαζόμενα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμμετάσχει στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.  νομίμως, σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς Παιγνίων. Συγκεκριμένα για κέρδη από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, δικαιούχος βεβαίωσης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο το οποίο, είχε θετικό πρόσημο, με βάση το σύνολο της παικτικής του δραστηριότητας σε αυτά. 


8. Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος/δικαιούχος είχε, κατά την κατάθεση της κερδίζουσας συμμετοχής/κατά την αγορά του λαχνού, την ελάχιστη ηλικία των 18 ετών (εκτός αν άλλως ορισθεί στο Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.).


9. Για την έκδοση Βεβαίωσης Κέρδους μέσω του ιστοτόπου https://winningscertificates.opap.gr  απαιτούνται υποχρεωτικά:

i. Η δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μέσω του οποίου θα υποβάλλεται από τον Παίκτη ένα αίτημα και για τις τρεις  εταιρίες του Ομίλου μέσω του ακόλουθου εταιρικού ιστοτόπου: https://winningscertificates.opap.gr

ii. Η ηλεκτρονική επισύναψη των αναγκαίων παραστατικών πιστοποίησης και επαλήθευσης όλων των στοιχείων του Παίκτη και συγκεκριμένα: α) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος και β) Την  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα συμπληρώνεται αυτομάτως  με : τα προσωπικά του στοιχεία, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το ασκούμενό του επάγγελμα καθώς και τα στοιχεία του αντικλήτου (δικηγόρου, λογιστή ή άλλου), εφόσον αυτός ορίζεται, όπως αυτά καταχωρούνται από τον Παίκτη  κατά την δημιουργία του ατομικού ηλεκτρονικού λογαριασμού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Παίκτη από αρμόδια Αρχή.
iii. Στην (εξαιρετική) περίπτωση εισαγωγής τραπεζικών πληρωμών από τον ίδιο τον Παίκτη (βλ. παρ. §.4), απαιτείται η καταχώρηση από τον Παίκτη στο σύστημα του γραμμωτού κωδικού του αποδεικτικού βεβαίωσης κέρδους ή του κωδικού πληρωμής (bank code) του Γραμματίου Είσπραξης της Τράπεζας, ή του κωδικού ατομικής κάρτας παίκτη για τις περιπτώσεις κερδών από παιγνιομηχανήματα VLTs.

 

10. Βεβαίωση Κέρδους δύναται να χορηγηθεί και σε κέρδη πέραν του ενός δικαιούχου (για τα παιχνίδια που δεν υποστηρίζουν ομαδική κατάθεση δελτίου), εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. /ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. διαδικασία πληρωμής. Για την έκδοση Βεβαίωσης Κέρδους, κάθε Συνδικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει το αίτημά του ηλεκτρονικά εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών μέσω του ακόλουθου εταιρικού ιστοτόπου: https://winningscertificates.opap.gr .

 

11. Στις περιπτώσεις αναντιστοιχίας των στοιχείων του δικαιούχου στην "Αίτηση Πληρωμής προς Τράπεζα" με τα πραγματικά του στοιχεία, για τις οποίες πραγματοποιείται πίστωση του κέρδους σε αριθμό IBAN που δηλώνει ο δικαιούχος, υποβάλλεται ηλεκτρονικό αίτημα χορήγησης Βεβαίωσης Κέρδους, μέσω του ακόλουθου εταιρικού ιστοτόπου:https://winningscertificates.opap.gr


12. Δεν χορηγείται Βεβαίωση Κέρδους για κέρδη τα οποία έχουν εξοφληθεί με μετρητά από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης ή τα ταμεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., εκτός αν αφορούν κέρδη από παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.

 

13. Εφόσον τα αναφερόμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση κατά τον έλεγχο αποδειχθούν αναληθή ή ανακριβή ή από τις τραπεζικές πληρωμές και/ή από την ατομική κάρτα παίκτη προκύπτει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες στις συμμετοχές, στα παιγνίδια και στις πληρωμές των αντίστοιχων κερδών, δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.

 

14. Σε κάθε εγκεκριμένο αίτημα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. η βεβαίωση, μετά την ολοκλήρωσή της, βρίσκεται σε μορφή pdf  στο προφίλ του αιτούντος, για μελλοντική αναφορά και εκτύπωση.

 

15.  Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται, κάθε φορά      που υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.

 

16.Η ΟΠΑΠ Α.Ε./ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε./ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης αίτησης χορήγησης βεβαίωσης κέρδους σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Αναλυτικά, οι όροι έκδοσης Βεβαιώσεων Κέρδους για  όλα τα κέρδη που προέρχονται από παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και  της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. αναφέρονται στην Πολιτική Χορήγησης Βεβαιώσεων Κέρδους, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον εταιρικό ιστότοπο της ΟΠΑΠ Α.Ε.: http://www.opap.gr, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.: http://www.hellenic-lotteries.gr και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.: http://www.horseraces.gr    

 

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ την Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Παικτών.